Loading

رویداد های ... مـاه در استان ...

برای مشاهده رویداد ها، ابتدا شهر مورد نظر خود را از نقشه روبرو انتخاب کنید.

    جدیدترین مقالات رویداد های کشور مشاهده آرشیو

    • نقش حقوق شهروندی در رشد و ارتقا حقوق شهری

      در زیست جهان معاصر، مدیریت شهري در جهان تحول اساسی یافته‌ است و هدف از مدیریت کارآمد شهرها، تلاش برای تامین رفاه و آسایش شهروندان است. مدیریت شهری‌ فرایندی‌ از مـسئولیت‌ها و اقدامات مرتبط با اداره امور شهر است که شامل سـیاست‌گذاری، بـرنامه‌ریزی، سازمان دهی، اجرا، نظارت و کنترل می¬باشد که برای نیل به اهداف عملیاتی خاص در سطح جوامع شهری تنظیم شده است. با روز‌ افزون شدن جمعیت شهرنشینی دیگر شهرها بـه تنهایی نتوانسته اند تمامی نیازهای خود‌ را حل کنند بلکه‌ نیاز‌ به مدیریت درسـت و بخردانه لازمه توسعه شـهرها مـی باشد. البته در این بین آگاهی مردم از حقوق و قوانین شهری و همچنین مشارکت شهروندان در حیطه اداره امور شهر خود به عنوان حقی‌ که هر شهروند دارد، می‌تواند به توسعه مدیریت شهری تاثیر زیادی بگذارد در این پژوهش هدف‌ اصلی و آرمانی این تحقیق بررسی مدیریت شهری و جايگاه آن در ارتـقاء حقوق شهروندی می‌باشد. در واقع هدف این پژوهش اشاره به رابطه دو سویه مدیریت شهری و شهروندان به منطور ایجاد یک حکمروائی خوب شهری است. حکمروائی که متضمن رشد و پیشرفت و توسعه شهری است در حالیکه اصول و حقوق شهروندی نیز رعایت شود. این پژوهش از نوع مطالعات تحلیلی توصیفی است. روش گردآوری اطلاعات‌، روش‌ کتابخانه‌ای و با استفاده از منابع اینترنتی صورت گرفته است.

    مقالات پربازدید مشاهده آرشیو