Loading

رویداد های... مـاه در استان ...

برای مشاهده رویداد ها، ابتدا شهر مورد نظر خود را از نقشه روبرو انتخاب کنید.
  • advertise
  • advertise
  • advertise
  • advertise
  • advertise
  • advertise
  • advertise
  • advertise

  جدیدترین مقالات رویداد های کشور مشاهده آرشیو

  • تحلیل و بررسی معضلات فضای سبز (پارکها) در شهر اردبیل

   قرار گرفتن در فضای مدرن و افزایش جمعیت و رشد شهر نشینی ، شهر ها را به کانون تجمع هایی زیستی و فعالیت های مختلف و متنوع تبدیل کرده و آنها را با کمبود فضای سبز عمومی روبرو نموده است. این در حالی است که با گذر از فضای مدرنیته و قرار گرفتن در جهان پست مدرن و بوجود آمدن حس نوستالژیک (بازگشت به گذشته) در این فضا نیاز شهروندان را برای گذران اوقات فراغت افزایش یافته و بازگشت به فضاهای سبز شهرهای مدرن را باعث شده است که این عوامل آثار احتماعی ، روانی ، فرهنگی زیادی را به شهرنشینان واقع در این فضا بر جای می گذارد ( سعید نیا، 1379: 23). اهمیت فضای سبز در شهرها امروزی و تحلیل آثار اجتماعی ، فرهنگی و روانی ناشی از گسترش این فضاها راهکارهای در جهت بهبود عملکرد و مدیریت شهری در ارتباط با ارتقاء آثار اجتماعی ، فرهنگی ، روانی فضا های سبز شهری در کلانشهرها از اهمیت خاصی برخوردار است. ارتقائ بهروری فضاهای سبز می بایست بیش از ارتقاء اکولوژیک آن ها مورد توجه مدیریت شهری و به تبع آن مدیریت پارکها و فضاهای سبز شهرداری ها قرار گیرد. فضای سبز شهری و مدیریت هر دو بر یکدیگ ر تاثیر می گذارد؛ به طوری که می توان گفت : فضای سبز شهری بدون مدیریت فعال و پایدار شهری عملکرد و کارکرد مطلوبی نخواهد داشت . یافته های این مقاله بیانگر آن است که فضاهای سبز در شهر اردبیل صرف نظر ازپیامدهای نامطلوب اکولوژیکی دارای معضلات و مشکلاتی می باشد که نتوانسته است کارکرد متفاوت خود را برای شهروندان به خوبی ایفا کند. لذا برای مرتفع شدن این معضلات مدیریت شهری باید آگاهی و بینش بسیار وسیعی‌تری نسبت به اهمیت فضای سبز در زندگی شهروندان داشته باشد و امکانات لازم را در جهت برطرف نمودن کمبود سرانه های فضای سبز شهری از یک سو و توسعه این فضاها از سوی دیگر تلاش مظاعف نماید. روش تحققیق این پژِوهش تحلیلی ٰتوصیفی و میدانی می باشد و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ایی و میدانی استفاده گردیده است. همچمین برای تحلیل داده ها و اطلاعات از روش استنباطی بهره گرفته شده است.

  مقالات پربازدید مشاهده آرشیو