Loading

رویداد های... مـاه در استان ...

برای مشاهده رویداد ها، ابتدا شهر مورد نظر خود را از نقشه روبرو انتخاب کنید.
  • advertise
  • advertise
  • advertise
  • advertise
  • advertise
  • advertise
  • advertise
  • advertise

  جدیدترین مقالات رویداد های کشور مشاهده آرشیو

  • بررسی مقاومت یا حساسیت لاین های دابل هاپلویید گندم نان نسبت به بیماری فوزاریومی

   گندم نان (Triticum aestivum .L)گیاهی است تک لپه و متعلق به تیره غلات (Poaceae) و زیر تیره گندمیان و جنس Triticum است. از آنجا که ایران از کشورهاي غنی از نظر ذخایر توارثی تعدادي ازمحصولات مهم از جمله گندم است. کشت 10 لاین دابل هاپلوئید گندم نان تولید شده از تلاقی بین گونه ای گندم نان با ذرت شیرین و استفاده از تکنولوژی نجات جنین و دو برابر کردن تعداد کروموزوم ها توسط استعمال کلشیسین، در بهار سال 96 در قالب ﻃﺮح ﺑﻠﻮكﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑـﺎ دو ﺗﮑـﺮار (به علت محدود بودن تعداد بذر لاین های دابل هاپلویید) کشت شدندهدف از این پژوهش مشخص¬نمودن ژنوتیپ¬هاي مقاوم و متحمل گندم ایرانی به بیماري فوزاریومی گندم به نحو پیشرفته در بین نمونه¬های مورد بررسی بود. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که تاثیر این آلودگی بر روی ژنوتیپ های مختلف به صورت متفاوتی بر روی صفات مختلف بروز کرده است. به¬طوری¬که بیشترین تعداد پنجه در دابل هاپلوئیدهای تحت تاثیر بیماری در گیاهان دابل هاپلوئید -DH 16 (فاقد بیماری) و کمترین میزان آن در دابل هاپلوئید DH 30+ (دارای بیماری)، همچنین بیشترین زمان لازم برای سبز شدن در دابل هاپلوئید +DH 27(دارای بیماری) مشاهده شد.

  مقالات پربازدید مشاهده آرشیو