Loading

رویداد های... مـاه در استان ...

برای مشاهده رویداد ها، ابتدا شهر مورد نظر خود را از نقشه روبرو انتخاب کنید.
  • advertise
  • advertise
  • advertise
  • advertise
  • advertise
  • advertise
  • advertise
  • advertise

  جدیدترین مقالات رویداد های کشور مشاهده آرشیو

  • ارائه مدل ارزیابی عملکرد نیروی انسانی بر اساس چارچوب نظام آراستگی محیط کار: مطالعه موردی در یک شرکت خدمات ارتباطات ثابت

   یکی از کاستی هاي موجود در حوزه مدیریت عملکرد، نبود یکپارچگی و انسجام بین اجزاي این نظام درسطوح مختلف سازمانی است و این مشکل به ویژه در زمینه ایجاد انسجام بین نظام هاي ارزشیابی عملکرد در سطح سازمانی و ارزشیابی عملکرد کارکنان مشهودتر است. در این مقاله تلاش شده تا الگویی ارائه شود که بتواند یکپارچگی لازم را بین نظام هاي ارزشیابی عملکرد در سطوح سازمانی و فردي ایجاد کند. براي این منظور، بعد از بررسی الگوهاي مدیریت عملکرد سازمانی موجود، از الگوي تعالی سازمانی و یک روش امتیازدهی مبتنی بر نظام آراستگی محیط کار برای ارزشیابی کارکنان استفاده گردید. حوزه های مختلف برای وزن دهی و ارزشیابی نیروی انسانی در این تحقیق شامل نظام پیشنهادات، نظم در تردد، نظام آراستگی (5s) و امتیاز عملکرد ماهانه پرسنل از سوی مدیران هر واحد است. برای جمع آوری داده های ورودی تحقیق، پرسش نامه‌هایی طراحی و در بین گروهی از خبرگان توزیع و بر اساس نظرات آنان، الگوي ارزشیابی عملکرد کارکنان در سه مرحله متوالی و با روش دلفی نهایی شد. الگوي ارزشیابی و امتیازدهی کارکنان در این تحقیق می تواند به عنوان چارچوبی مناسب براي ارزشیابی عملکرد کارکنان در سازمانهاي مختلف به کار رود. در نهایت به منظور تعیین تناسب الگوي پیشنهادي و انطباق آن با نیازمنديها و اقتضائات هر سازمان، با استفاده از یک روش وزن دهی، ضرائب اهمیت هر یک از ابعاد، مؤلفه ها و شاخص هاي موجود در الگو براي یک شرکت فعال در حوزه اینترنت و خدمات ارتباطات ثابت تعیین و نتایج آن در این مقاله گزارش شده است.

  مقالات پربازدید مشاهده آرشیو