Loading

رویداد های... مـاه در استان ...

برای مشاهده رویداد ها، ابتدا شهر مورد نظر خود را از نقشه روبرو انتخاب کنید.
  • advertise
  • advertise
  • advertise
  • advertise
  • advertise
  • advertise
  • advertise
  • advertise

  جدیدترین مقالات رویداد های کشور مشاهده آرشیو

  • بررسی اثرات سطوح مختلف تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه کاکوتی( ziziphora clinopodioides )

   تنش هاي محيطي و به ويژه تنش شوري و خشكي از عوامل بازدارنده رشد و نمو گياهان محسوب مي شوند. خشكي برجنبه هاي مختلف رشد گياه تاثير گذاشته و موجب كاهش و به تاخير انداختن جوانه زني، كاهش رشد اندام هاي هوايي و كاهش توليد ماده خشك مي گردد. شوری آب و خاك از مشكلات در حال افزایش جهان است كه سطح وسیعی از كشور ما را در بر می‌گیرد. با توجه به روند افزایشی توسعه اراضی شور و كمبود اراضی زراعی مطلوب برای كشاورزی، شناسایی گیاهان دارویی مقاوم به شوری اهمیت زیادی دارد. این تحقیق با هدف مطالعه تاثیرات تنش شوری حاصل از Nacl و Cacl2 هم چنین Nacl و Znso4 و بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه های بذر كاکوتی در شرايط آزمايشگاهي انجام گردید که بدین منظور پس از ضد عفونی بذور با هیپوکلرید سدیم و تهيه محلولهاي لازم ، اثرات تنش شوری تحت تاثير غلظتهای مختلف ( شاهد، 3، 5 و 7 میلی مولار ) در شرایط آزمایشگاه در نظر و مورد آزمایش قرار گرفته شد. آزمایش بصورت طرح بلوك کاملا تصادفی در 4 تکرار در شرایط آزمایشگاه و ژرمیناتور انجام وتجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار های SAS صورت گرفت و میانگین ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن مقایسه شدند نتایج تجزیه داده های آزمایش نشان داد كه اثرات تيمار شوري Nacl + Znso4 بر طول ريشه چه و ساقه چه در سطح آماري 1 درصد معني دار بود. بيشترين طول ساقه چه در تيمار 3 ميلي مول از نمك و سولفات روي توليد شد و كمترين ميزان رشد ساقه چه در تيمار 5 ميلي مول از تيمار Nacl + Znso4 بدست آمد و اين محلول تاثيري بر درصد و سرعت جوانه زني گياه نداشت. اثرات تيمار شوري با Nacl+Cacl2 بر فاكتورهاي طول ساقه چه و ريشچه و وزن خشك ريشه چه به ترتيب در سطح آماري 1 و 5 درصد معني داربود و ساير خصوصيات مورد اندازه گيري تحت تاثير تيمارها قرار نگرفتند.

  مقالات پربازدید مشاهده آرشیو