Loading

رویداد های... مـاه در استان ...

برای مشاهده رویداد ها، ابتدا شهر مورد نظر خود را از نقشه روبرو انتخاب کنید.

    جدیدترین مقالات رویداد های کشور مشاهده آرشیو

    • تاثیر افزودن یک مخلوط اسانسی بر اسید های چرب فرار و سلول های خونی در گاوهای شیرده هلشتاین

      هدف از انجام این آزمایش بررسی تاثیر افزودن یک مخلوط اسانسی (50% آویشن، 30% دارچین و 20% میخک) بر پارامتر های شکمبه ای و سلول های خونی در گاوهای شیرده هلشتاین بود . به این منظور از 6 راس گاو شیرده نژاد هلشتاین با متوسط روزهای شیردهی(25±85) که به طور تصادفی در قالب طرح تکرار در زمان، شامل 3 تیمار که هر تیمار شامل 2 تکرار و 2 دوره (هر دوره 24 روز) استفاده شد. تیمار ها آزمایشی شامل سطح صفر اسانس(به عنوان شاهد)، 1 و 2 میلی لیتر مخلوط اسانسی به ازای هر راس در روز بود. دام ها با جیره حاوی 40 درصد علوفه(سیلاژ ذرت17 درصد و یونجه23 درصد) و 60 درصد کنسانتره تغذیه شدند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که افزودن مخلوط اسانسی اثری بر اسیدهای چرب فرار (پروپیونات، استات، بوتیرات و ایزووالرات) نداشت(0.05p>) . اما میزان والرلت در تیمار 2 نسبت به گروه شاهد بیشتر بود و همچنین مخلوط اسانسی نتوانست اثر معنی داری بر غلظت سلول های خونی (گلبول سفید، گلبول قرمز، هماتوکریت و هموگلوبین) داشته باشد(0.05p>).

    مقالات پربازدید مشاهده آرشیو