Loading

رویداد های... مـاه در استان ...

برای مشاهده رویداد ها، ابتدا شهر مورد نظر خود را از نقشه روبرو انتخاب کنید.

    جدیدترین مقالات رویداد های کشور مشاهده آرشیو

    • روش طراحی توسعه یافته برای پایداری درون صفحه ای برای تغییر مکان جانبی درگاه قاب های ماهیچه ای و اتصالات تیر به ستون

      در قوانین طراحی حاضر اثر ماهیچه بر پایداری حرکت جانبی درون صفحه ای یک قاب دروازه فولادی تنها اثر ابعاد ماهیچه بر مقاومتو سختی اتصالات تیر به ستون را در نظر گرفته است. اتصالات خمشی تیر به ستون مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. چون عمده لنگر خمشی تیر در بال های آن توسعه مییابد، بنابراین برای فراهم نمودن یک اتصال خمشی، باید به نحو مقتضی بال های تیر به ستون متصل شوند. اتصال بال های تیر به ستون از طرق مختلف نظیر اتصال مستقیم و با استفاده از جوش نفوذی و یا پیچ، به صورت غیرمستقیم و توسط ورق های روسری و زیرسری و یا توسط ورق فوقانی و نشیمن انجام گیرد. این تحقیق دیدگاه های بیشتری را همچنین در مورد اثر حرکت جانبی نیروی فشاری در تیر فراهم می کند، که به هندسه ماهیچه بستگی دارد. نتیجه این تحقیق دو عامل اصلاحی ساده برای قوانین طراحی فعلی بود، که این عوامل اصلاحی عوامل تقویت کننده سختی اولیه تیر را پوشش می دادند. این عوامل به نوع بارگذاری (بار نقطه ای و یا به صورت برابر توزیع شده) و به نسبت ماهیچه به تیر (با توجه به طول ماهیچه و همچنین ارتفاع ماهیچه) بستگی داشتند.

    مقالات پربازدید مشاهده آرشیو