Loading

رویداد های... مـاه در استان ...

برای مشاهده رویداد ها، ابتدا شهر مورد نظر خود را از نقشه روبرو انتخاب کنید.
  • advertise
  • advertise
  • advertise
  • advertise
  • advertise
  • advertise
  • advertise
  • advertise

  جدیدترین مقالات رویداد های کشور مشاهده آرشیو

  • مقایسه کشت نشایی و روش های مختلف کشت مستقیم در زراعت برنج

   به منظور مقایسه کشت نشائی و روش های مختلف کشت مستقیم در زراعت برنج و تاثیر آن بر عملکرد برنج رقم چمپای قصرالدشتی و آب مصرفی، آزمایشی در سال زراعی 89-88 در استان فارس،شهرستان مرودشت، بخش رامجرد به اجرا گذاشته شد.اثر کشت نشائی،کشت مستقیم به روش های بذر پاشی در بستر مرطوب،بذر پاشی در بستر خشک،بذر کاری در چاله(کپه کاری)و 4 تکرار با استفاده از طرح پایه بلوک های کامل تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج نشان داد تعداد خوشه و رشد علف های هرز در کشت مستقیم افزایش یافت و رشد سوروف در کشت نشائی بیشتر بود.در تعداد دانه و وزن هزار دانه کشت نشائی با بذر پاشی در بستر مرطوب تفاوت معنی داری نداشتند.عملکرد در کشت نشائی 500کیلو گرم در هکتار نسبت به بذر پاشی در بستر مرطوب افزایش نشان داد ضمن اینکه آب مصرفی در این دو تیمار با هم اختلاف معنی داری نداشتند.نتایج این بررسی بیانگر این بود که آب مصرفی بر اکثر صفات تاثیر معنی داری ندارد.

  مقالات پربازدید مشاهده آرشیو