Loading

رویداد های... مـاه در استان ...

برای مشاهده رویداد ها، ابتدا شهر مورد نظر خود را از نقشه روبرو انتخاب کنید.

    جدیدترین مقالات رویداد های کشور مشاهده آرشیو

    • برآورد منافع اقتصادی-زیست محیطی کاهش خطرات استفاده از کودهای شیمیایی

      مطالعه حاضر با هدف برآورد میزان تمایل به پرداخت تولید¬کنندگان انگور شهرستان ارومیه به منظور جایگزینی کود آلی ورمی¬کمپوست به¬جای کود¬های شیمیایی با استفاده از روش ارزش¬گذاری مشروط با انتخاب دوگانه تک بعدی انجام شده¬است. اطلاعات مورد نیاز این مطالعه از طریق پیمایش میدانی، با طراحی و تکمیل 150 پرسشنامه برای تولید¬کنندگان انگور شهرستان ارومیه در سال 1393 به¬دست آمده¬است. برآورد مدل لوجیت و نتایج مربوط به محاسبه تمایل به پرداخت نشان داد که متغیر¬های مبلغ پیشنهادی، شاخص آگاهی از مضرات استفاده از کود¬های شیمیایی، اطلاع از تفاوت قیمت بین کود¬های شیمیایی و ورمی-کمپوست، میزان تحصیلات، نسبت استفاده از کود¬های آلی به شیمیایی، اطلاع از محاسن کود¬های آلی و ورمی¬کمپوست و متوسط درآمد سالانه کشاورز از باغ انگور تأثیر معنی¬داری بر احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی دارند. همچنین مقدار مورد انتظار تمایل به پرداخت برابر با 98/16500 ريال برآورد گردید؛ که نشان می¬دهد به¬طور متوسط تولید¬کنندگان انگور شهرستان ارومیه تمایل دارند به ازای جایگزینی هر کیلو گرم از کود آلی ورمی¬کمپوست به¬جای کود¬های شیمیایی مبلغ 16500 ريال بپردازند. نتایج این مطالعه اطلاعاتی را برای برنامه¬ریزی به منظور مدیریت و کاهش مصرف کود¬های شیمیایی در بخش کشاورزی در اختیار سیاست-گذاران قرار¬می¬دهد.

    مقالات پربازدید مشاهده آرشیو