Loading
0 رای
 • تاثیر یک دوره ماساژ درمانی بر میزان درد، دامنه حرکتی ناحیه کمری و کیفیت زندگی کارکنان مرد مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی بانک ملت

 • نویسندگان مقاله
  • حمید رانکوه احمدی دانشجوی کارشناسی ارشد، آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانشگاه شفق تنکابن، تنکابن، مازندران، ایران
  • حسین شاهرخی استادیار، آسیب شناسی ورزشی و حرکت اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
  • محمد فلاح محمدی استادیار، آسیب شناسی ورزشی و حرکت اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شفق تنکابن، مازندران، ایران
 • چکیده مقاله

  زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر یک دوره ماساژ درمانی بر میزان درد، دامنه حرکتی ناحیه کمری و کیفیت زندگی کارکنان مرد مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی بانک ملت بود.
  روش کار: آزمودنی های تحقیق حاضر شامل 24 کارمند بود که بطور داوطلبانه در اين تحقيق شرکت کردند و به صورت تصادفي در 2 گروه 12 نفره ماساژ درمانی (سن: 52/3 ± 91/39 سال، قد: 07/0 ± 79/1 متر، وزن: 53/5 ± 91/82 کیلو گرم و شاخص توده بدنی: 48/2 ± 52/26 کیلوگرم بر متر مربع) و گروه کنترل (سن: 39/3 ± 41/39 سال، قد: 04/0 ± 78/1 متر، وزن: 70/5 ± 75/84 کیلو گرم و شاخص توده بدنی: 37/2 ± 71/26 کیلوگرم بر متر مربع) قرار گرفتند. آزمودني‌ها قبل از شروع تمرينات، پرسشنامه مربوط به درد را پر کرده نیز دامنه حرکتی کمری و کیفیت زندگی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. برای جمع¬آوری اطلاعات دموگرافیک از پرسشنامه و برای اندازه¬گیری دامنه حرکتی فلکشن و اکستنشن کمری از متر نواری و همچنین برای ارزیابی میزان درد و کیفیت زندگی آزمودنی ها به ترتیب از پرسشنامه اندازه گیری شدت بصری درد و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی – فرم کوتاه استفاده شد. سپس اعامل ماساژ بر روی گروه تجربی به مدت 6 هفته (سه جلسه در هفته) انجام شد. پس از اتمام برنامه درمانی پس آزمون در گروه ها انجام شد. براي محاسبه ميانگين و انحراف استاندارد قد، وزن و شاخص توده بدن آزمودني¬ها و نيز گزارش نتايج اندازه¬گيري-هاي هر گروه از آمار توصيفي و براي مقايسه دو گروه از آزمون تحلیل کوواریانس و تی همبسته و نیز یو من ویتنی و کروسکال والیس در سطح معناداري 05/0P< استفاده شد.
  یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که ماساژ درمانی اثر معنی داری بر کاهش درد (002/0=p)، دامنه حرکتی فلکشن کمری (001/0=p)، دامنه حرکتی اکستنشن کمری (006/0=p) و نمره کلی کیفیت زندگی (001/0=p) آزمودنی های تحقیق حاضر داشت.
  نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق به نظر می رسد ماساژ درمانی می تواند به عنوان یک روش درمانی مجزا بتواند در کاهش میزان درد و به دنبال آن بهبود دامنه حرکتی و نیز کیفیت زندگی کارمندان با کمردرد مزمن غیراختصاصی موثر باشد.

 • کلید واژه

  کمردرد مزمن/ماساژ درمانی/دامنه حرکتی/کیفیت زندگی

 • راهنمای خرید و دانلود
  • اگر در مجموعه ConfPaper عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق دکمه زیر اصل این مقاله را خریداری نمایید .
  • با عضویت در ConfPaper می توانید اصل مقالات را با حداقل 20 درصد تخفیف دریافت نمایید .
  • برای عضویت به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید .
  • در صورتی که عضو این پایگاه هستید،از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد سایت شوید .
  • لینک دانلود فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال میگردد و پس از گذشت 10 روز منقضی میگردد .
نظرات کاربران

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.