Loading
0 رای
 • مطالعه اثرات کاربرد کادميوم و ورمي کمپوست بر غلظت عناصر غذايي(نيتروژن، فسفر، پتاسيم) و کادميوم در اندام هوايي اسفناج (Spinacea oleracea L.)

 • نویسندگان مقاله
  • سمانه عبدوسی محقق بخش تحقيقات آبخيزداري و بهره وري خاک و آب، مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان تهران، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي(AREEO)، تهران، ايران
  • محسن سیلسپور عضو هيئت علمي بخش تحقيقات کشت گلخانه اي، مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان تهران، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي(AREEO)، تهران، ايران
 • چکیده مقاله

  كادميوم از مهمترين فلزات سمي مي باشد كه به وسيله گياهان جذب شده و آثار زيانباري بر رشد گياه و جذب عناصر غذايي دارد و سبب بر هم خوردن تعادل عناصر غذايي در گياه و نهايتا کاهش رشد مي شود. کادميوم به دليل تحرک و زيست فراهمي زياد آن در خاک و سميت آن براي انسان و گياهان، حتي در غلظت هاي پايين، اهميت زيادي دارد. ورمي کمپوست نيز يکي از منابع مواد آلي است که نقش مهمي در تغذيه گياه و کاهش قابليت جذب فلزات سنگين از جمله کادميوم در خاک را دارد. هدف از اجراي اين آزمايش مطالعه اثرات کادميوم و ورمي کمپوست بر غلظت عناصر غذايي و کادميوم اسفناج بود. به منظور مطالعه اثر سطوح مختلف کادميوم و ورمي کمپوست بر غلظت عناصر غذايي و کادميوم در اندام هوايي اسفناج، آزمايش گلخانه اي در گلخانه تحقيقاتي مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان تهران در سال 1394 اجرا شد. آزمايش به صورت طرح فاکتوريل در قالب طرح کامل تصادفي با شش تيمار و چهار تکرار بود. فاکتور کادميوم در دو سطح صفر و 20 ميلي گرم در کيلوگرم و فاکتور ورمي کمپوست در سه سطح صفر، 5 درصد اختلاط حجمي و 10 درصد اختلاط حجمي با خاک در نظر گرفته شد. غلظت عناصر نيتروژن، فسفر، پتاسيم و کادميوم در اندام هوايي اسفناج اندازه‌گيري و مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. نتايج نشان داد که کاربرد کادميوم در خاک باعث افزايش معني دار غلظت فسفر و کادميوم و کاهش غلظت پتاسيم اندام هوايي اسفناج مي گردد. به گونه اي که کاربرد کادميوم باعث افزايش 8/18 درصدي فسفر و 4888 درصدي کادميوم اندام هوايي گرديد. غلظت پتاسيم اندام هوايي نيز با کاربرد کادميوم، 3/19 درصد کاهش نشان داد. مصرف ورمي کمپوست نيز باعث افزايش غلظت نيتروژن، فسفر و پتاسيم اندام هوايي گرديد. کادميوم باعث کاهش رشد اندام هاي مختلف اسفناج و کاهش غلظت برخي عناصر غذايي از جمله نيتروژن، فسفر و پتاسيم در اسفناج مي شود. از سويي ديگر مصرف ورمي کمپوست به دليل اثرات تغذيه¬اي باعث افزايش عملکرد و جذب عناصر غذايي گرديد و اثرات سوء کادميوم را تقليل داد.

 • کلید واژه

  اسفناج/فسفر/کادميوم/نيتروژن/ورمي کمپوست/پتاسيم

 • راهنمای خرید و دانلود
  • اگر در مجموعه ConfPaper عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق دکمه زیر اصل این مقاله را خریداری نمایید .
  • با عضویت در ConfPaper می توانید اصل مقالات را با حداقل 20 درصد تخفیف دریافت نمایید .
  • برای عضویت به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید .
  • در صورتی که عضو این پایگاه هستید،از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد سایت شوید .
  • لینک دانلود فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال میگردد و پس از گذشت 10 روز منقضی میگردد .