Loading
0 رای
 • اثر تراکم و غلظت های مختلف اسیدسالسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد چای ترشHibiscus sabdariffa L.) )

 • نویسندگان مقاله
 • چکیده مقاله

  به منظور بررسی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در پاسخ به تراکم و غلظت های مختلف اسید سالسیلیک، آزمایش مزرعه ای با دو عامل تراکم كشت در سه سطح شامل فواصل روي رديف ٣٠، ٤٠ و ٥٠ سانتي متر (معادل ٦.٧، ٥ و ٤ بوته در متر مربع) و غلظت اسید سالسیلیک با سه سطح شامل شاهد، 09/0 و 18/0 ميلي گرم در ليتر به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1396 تحت شرایط مزرعه ای در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی انجام پذیرفت. صفات مورد بررسی شامل ارتفاع ساقه گلدهنده، تعداد شاخه ها در بوته، تعداد برگ در بوته، تعداد غنچه در بوته و واحد سطح، عملکرد کاسبرگ خشک در بوته و واحد سطح، عملکرد برگ خشک در واحد سطح، عملکرد شاخه¬های خشک در واحد سطح، عملکرد بذر در بوته و واحد سطح، تعداد بذر در بوته و واحد سطح، شاخص برداشت بذر، شاخص برداشت کاسبرگ، وزن هزار دانه، عدد کلروفیل، شاخص سطح برگ (LAI) و عملکرد بیولوژیک می باشند. نتایج بدست آمده نشان داد که تراکم بر تمام صفات مورد بررسی بجز وزن کاسبرگ خشک در مترمربع، وزن هزار دانه اثر معنی داری داشته است. اسید سالسیلیک نیز بر تمام صفات بجز بر تعداد برگ در بوته، عملکرد شاخه های خشک، عملکرد کاسبرگ خشک در مترمربع، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت کاسبرگ تاثیر معنی داری نداشته است. اثر متقابل این دو فاکتور بر تمامی صفات مورد اندازه گیری بی معنی بود. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد بیولوژیک 22/667 و 56/643 گرم بر مترمربع به ترتیب به فاصله روی ردیف 50 سانتی متر و غلظت 18/0 میلی گرم در لیتر اسید سالسیلیک تعلق داشت. همچنین بیشترین تعداد برگ در بوته (به ترتیب 33/144 و 44/117) نیز در همین تراکم و غلظت مشاهده شد. با توجه به نتایج بنظر می رسد که فاصله روی ردیف 50 سانتی¬متر (معادل 4 بوته در متر مربع) بهترین تراکم جهت کاشت گیاه دارویی چای ترش در این تحقیق می باشد.

 • کلید واژه

  تراکم بوته/تعداد برگ در بوته/ چای ترش/ عملکرد بیولوژیک/ هورمون های گیاهی

 • راهنمای خرید و دانلود
  • اگر در مجموعه ConfPaper عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق دکمه زیر اصل این مقاله را خریداری نمایید .
  • با عضویت در ConfPaper می توانید اصل مقالات را با حداقل 20 درصد تخفیف دریافت نمایید .
  • برای عضویت به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید .
  • در صورتی که عضو این پایگاه هستید،از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد سایت شوید .
  • لینک دانلود فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال میگردد و پس از گذشت 10 روز منقضی میگردد .